Hồ sơ Covid19 (2020)

Hồ sơ này được bắt đầu vào 23:08 ngày 31 tháng 3 năm 2020, (Hà Nội, Việt Nam) đêm trước 15 ngày cách ly toàn xã hội tại Việt Nam.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *