giới thiệu

Xin chào, tôi là Kiri – chủ nhân đích thực của trang blog này.

Meow meow, my name is Kiri – the real owner of this blog.

Tôi là một triết gia với quan niệm: Tôi tư duy, vì thế tôi meow.

I am a philosopher. My favorite motto is: “I think, therefore I meow”. “Cogito ergo ‘meow’ “.

 

Thằng cha đeo kính trong ảnh (Golden Nguyen) là đồ đệ duy nhất của tôi. Tôi suy ngẫm về sự đời, lên kế hoạch bài viết rồi chỉ đạo thằng đệ viết bài.

The dude with glasses in the picture (Golden Nguyen) is my only disciple. I do the thinking, instruct him, then he does the writing to elaborate and bring my ideas to life.